Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BGP Edelmetaal B.V., gevestigd te Alkmaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53664116, aldaar gedeponeerd.

Definities:
Verkoper: De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de verkoper en/of opdrachtgever.
Koper: BGP Edelmetaal te Alkmaar.
Overeenkomst: De schriftelijk door BGP Edelmetaal en verkoper gesloten overeenkomst. De bevestiging van afspraken per e-mail, SMS of reguliere post.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle door de koper opgestelde voorstellen, offertes en aanbiedingen. Alleen bij schriftelijke wederzijdse goedkeuring tussen koper en verkoper kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen/Offertes
Alle aanbiedingen en offertes gedaan door koper zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen en offertes kunnen tevens door koper binnen vijf werkdagen na het sluiten van een overeenkomst worden herroepen, in welk geval de overeenkomst vervalt. Alle aanbiedingen/offertes worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en beschreven als redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren, waaronder een taxatie gebaseerd op de laatst bekende edelmetaalprijzen alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen vermeld inclusief BTW. Indien er sprake is van objecten verkocht onder de margeregeling wordt er geen BTW op de rekening vermeld.

De koper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst alsmede nadat de koper de factuur verstuurd heeft aan de verkoper is het niet mogelijk voor de verkoper om de overeengekomen prijs te veranderen.

Artikel 4: Bestelling
Afhalen van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op afspraak en worden met bekwame spoed, in ieder geval binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum, uitgevoerd. Indien de uitvoering van de bestelling om enige redenen vertraging ondervindt, ontvangt de verkoper uiterlijk 10 (tien) dagen na de factuurdatum bericht. De verkoper heeft in dit geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Koper accepteert enkel bestellingen van meerderjarigen, tenzij tussen koper en verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Voorverkoop
Indien er sprake is van voorverkoop zijn er een aantal additionele voorwaarden van toepassing. De levertijd is zoals door de verkoper schriftelijk vermeld. Indien de koper ervoor kiest een object via voorverkoop aan te schaffen dient de verkoper zich ervan op de hoogte te stellen dat de afhandeling van objecten verkocht via voorverkoop af kan wijken van de gebruikelijke richtlijnen van de koper.

Artikel 6: Betaling
Koper is te allen tijde gerechtigd van verkoper zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De betalingstermijn bedraagt 7 (zeven) dagen na factuurdatum*, tenzij anders overeengekomen tussen koper en verkoper. Alle gerechtelijke kosten, alsmede buitengerechtelijke incassokosten, die door verkoper worden gemaakt teneinde nakoming van de overeenkomst van de koper te bewerkstelligen, komen ten laste van koper. Alle eventuele bijkomende kosten voor het versturen van de betaling zijn voor koper, tenzij door verkoper uitdrukkelijk anders vermeld. Betaling dient te geschieden d.m.v. een door verkoper aangewezen bancaire betalingsmethode.

Artikel 7: Levering
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes worden zo goed mogelijk nagestreefd, maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Levering geschiedt door een door verkoper geselecteerde verzendmethode. Indien een verzekerd verzonden bestelling kwijt raakt zal de verkoper het aankoopbedrag tot de hoogte van de verzekering geretourneerd krijgen. Het retourneren van het aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, maar wegens het afhankelijk zijn van TNT Post kan dit oplopen tot 2 (twee) maanden*. Als plaats van levering geldt het vestigingsadres van de koper (Arcadialaan 16B, 1813 KN, Alkmaar, Nederland) dat het laatst aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij het verzenden van bestellingen zal de verkoper de zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat de objecten in goede staat bij de koper arriveren. Indien er redelijkerwijs sprake is van schade veroorzaakt door het ontbreken van deugdelijke verpakking of bescherming, dan wel andere de verkoper te wijten tekortkomingen, zal de koper de object(en) kunnen retourneren en de transactie weigeren. Elke leveringstermijn wordt (van rechtswege) verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat koper vooraf op verlenging van de termijn een beroep behoeft te doen. Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat verkoper de door koper vereiste zekerheid heeft gesteld.

De door verkoper geleverde edelmetalen moeten overeenstemmen met de door verkoper opgegeven gehaltes. Indien de koper, na levering, kan aantonen dat het opgegeven gehalte niet overeenstemt met de geleverde edelmetalen, is de koper gerechtigd dit te verrekenen. Hiervan is in ieder geval sprake als dit blijkt uit het analyserapport van de smelterij. Bij onjuistheden zal de koper dit zo spoedig mogelijk, en wat redelijkerwijs mogelijk is, mededelen aan de verkoper.

Artikel 8: Eigendom en eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen en voor zover mogelijk diensten blijven eigendom van verkoper, tot het moment waarop alle op basis van de overeenkomst verrichte leveringen en/of nog te verrichten leveringen, zijn betaald. Indien de betaling in termijnen geschiedt, wordt de bestelde zaak eigendom van de koper na betaling van de laatste termijn. Het geleverde mag niet strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Artikel 9: Reclames
De koper is verplicht binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen deze te controleren op eventuele vermissing en/of beschadiging, dan wel deze controle uit te laten voeren na mededeling van of namens verkoper dat de bestelling ter beschikking van de koper staat. Eventuele vermissing en/of beschadiging van het geleverde en/of de verpakking dient koper binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk te melden aan verkoper. Koper kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of de verkoper niet binnen de vermelde termijn schriftelijk in kennis heeft gesteld. Eventuele verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking en uiterlijk 5 (vijf) werkdagen na levering c.q. dienst schriftelijk te worden gemeld. Gereclameerde zaken worden uitsluitend na schriftelijke toestemming van verkoper teruggezonden.

Indien er sprake is van vermissing en/of beschadiging van object(en) zal de verkoper proberen een zo goed mogelijke oplossing voor te dragen. indien mogelijk en indien dit niet mogelijk is zal de koper het aankoopbedrag inclusief verzendkosten retourneren. Indien er sprake is van vermissing van bepaalde object(en) kan tevens worden gekozen voor het door verkoper toezenden van de missende objecten om zo de bestelling te completeren. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in de staat bevindt als waarin het werd afgeleverd en tevens indien het gaat om een reclame van goederen die zijn uitgesloten van het herroepingrecht, zoals beschreven onder artikel 10.

Artikel 10: Uitsluiting herroepingrecht
De waarden van edelmetalen komen mede tot stand door de actuele goud- en zilverkoersen. Om speculaties te voorkomen zullen navolgende artikelen worden uitgesloten van het herroepingrecht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, tenzij fluctuaties in de genoemde koersen geen of nauwelijks invloed hebben op het aankoopbedrag, mits hiervoor schriftelijk toestemming is verleend: goud in baarvorm, ongeacht gewicht, merk, gehalte en jaar van uitgifte; goud in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; zilver in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; zilver in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; verzamelobjecten welke bovengenoemde item(s) omvatten.

Fluctuaties in goud- en zilverkoersen tussen de aankoop en uitlevering hebben geen invloed op de prijs.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verkoper tegenover koper voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten. De aansprakelijkheid ligt alleen bij koper indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van koper. Aansprakelijkheid voor koper voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst en gemiste besparingen, is uitgesloten.

Artikel 12: Overmacht en onvoorziene omstandigheden
De verkoper is gerechtigd om verplichtingen voortkomend uit een overeenkomst met koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien er een periode is waarin er sprake is van overmacht. Zo ook geldt dit voor koper. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand, staking, in-, uit- en/ of doorvoerverboden en extreme weersomstandigheden. Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de koper naar redelijkheid en billijkheid nakoming van verkoper niet mag verwachten, kan de rechter op verzoek van één van de partijen de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 13: Ontbinding
Mocht één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft de andere partij het recht om, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichting op te schorten, onverminderd andere hem toekomende wettelijke rechten.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen met verkoper is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen met verkoper zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen Algemene Voorwaarden
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.

Artikel 16: Kennisneming Algemene Voorwaarden
Op verzoek van de verkoper kan een volledig afschrift van de Algemene Voorwaarden worden verstrekt. De Algemene Voorwaarden staan vermeld op deze website www.bgpedelmetaal.nl en alvorens een bestelling te plaatsen dient de verkoper zich op de hoogte te hebben gesteld van de Algemene Voorwaarden.

*Geldend voor overeenkomsten gesloten met een verkoper woonachtig in Nederland.